Община Пилеа-Хортиатис е разположена в района на Централна Македония и е крайградска община на град Тесалоники. Община Пилеа – Хортиатис е създадена по време на реформата на местното самоуправление през 2011 г. чрез сливането на три бивши общини, а именно Пилеа, Хортиатис и Панорама, докато седалището на общината е Панорама. Наброява 70.210 жители (преброяване 2011 г.) и обхваща площ от 167.800 км2, което представлява 4.29% от площта на Тесалоники. Общината разполага с градски, планински и крайбрежен пейзаж, тъй като се простира от ниско крайбрежната зона на Пилея до планинската зона Хортиатис, където се намират празните кариери (Асвестохори, Ексохи, Филиро). В административния отдел на общината работят висшисти, които отговарят за гладкото функциониране на всички административни и технически служби. Общинският персонал има значителен опит в изпълнението на национални и транснационални проекти, финансирани от Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове.