Основната идея на проекта е оползотворяването на мини и кариери в трансграничния район на Гърция - България и тяхното превръщане от места на традиционни занаяти и професионална дейност, в атрактивни и оперативни места за посещение, както за местното население така и за посетителите. Съществува безспорно обща тенденция, на Европейско и световно ниво, към по-специфично туристическо търсене, като посетителите все повече търсят интерактивност при опознаването им с местната история, културата и ежедневието на едно място.

Проектът Terra-Mine е разработен от общините Мадан в България и Пилея Хортиатис в Гърция, които осъзнават че експлоатация наново на мини и кариери е едно важно предизвикателство и шанс. Именно за това избраха да сътрудничат с партньори с богат опит в областта на мините и кариерите, както и в туризма.

Всички заинтересовани групи са съгласни, че съживяването на старите мини и кариери и открояването им като важни активи на местния културен и социален капитал представлява предизвикателство за всички. Експлоатацията на минни и кариерните дейности в двата района не само е оказала значително въздействие върху географията и природата на района, но също така са оформили до голяма степен местния икономически, социален и културен контекст. Основните комуникационни канали както и връзките със съседни райони, но и на трансгранично ниво, се базират до голяма степен на добивната и кариерната промишленост. В резултат на това икономическият просперитет на двете области бе свързан с растежа в двете икономически дейности. Въпреки това неизбежната техно-икономическа зрялост на тези индустрии, в комбинация с продължаващата икономическа рецесия в района, значително подрина състоянието най-вече на старите мини и кариери. Нещо повече, последиците от засилената индустриална дейност върху местната природна среда възпрепятстват развитието на инвестиции, свързани с развитието на Туризма.

При справянето с гореспоменатите предизвикателства проектът има за цел оползотворяването на празните мини и кариери, превръщайки ги в пространства, където местната история, културата и традициите оживяват, предлагайки уникални интерактивни преживявания за посетителите. Проектът е иновативен тъй като: (а) интегрира местното историческо и културно наследство в един уникален туристически продукт (продуктова иновация) и (б) е насочен към специализирано туристическо търсене, използвайки най-значимите икономически дейности, които по традиция бяха на лице в района, (пазарна иновация). По този начин, в рамките на проекта Terra-Mine, районите на старите мини и кариери ще функционират като отправна точка при опознаването с автентичната идентичност на трансграничния район.

Голямо значение се отдава на безопасността и идентифицирането на потенциала на всяка област и особено на възможността за създаване на нов трансграничен полюс за туризма и развитието в по-общ план.