Програмата за сътрудничество INTERREG V-A "Гърция-България 2014-2020" бе одобрена от Европейската комисия на 09/09/2015 с Решение C (2015) 628. Тя има за цел да увеличи предприемаческата активност в допустимата област и да подобри капацитета на МСП да се разшири извън местните пазари. Освен това програмата ще подобри трансграничното сътрудничество при управление на риска от наводнения и ще развие и насърчи културното и природното наследство на граничната зона за туристически цели. Освен това предвидените действия ще доведат до по-добри съвместни действия за управление на повърхностните и подземните води и ще подобрят трансграничната достъпност, което ще доведе до намаляване на времето за пътуване на хора и стоки, както и до подобряване на безопасността на движението. И накрая, програмата има за цел да разшири социалното предприемачество в граничния район, което доведе до увеличаване на заетостта в социалните предприятия и увеличаване на предоставянето на социални услуги на общности с лоши социално-икономически показатели.


- Бюджет

Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2014-2020" е 130.262.835,00 EUR. Общият размер на финансирането се състои от 110.723.409,75 (85%) финансиране от ЕФРР и 19.539.425,25 (15%) национален принос.


- Допустими Региони

Допустимите области на програмата саРегион Източна Македония-Тракия (Регионални звена на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и Регион Централна Македония (Регионални звена на Солун и Серес) в Гърция и Южен централен район Район за планиране и Югозападен район за планиране (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Тя се простира до 40.202 км2 и има общо население от 2,7 милиона жители. Тя обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (областите). Допустимите региони обхващат цялата гръцко-българска граница и е съседна на Турция (изток), като двете страни се стремят към присъединява към ЕС. Тя е част от най-югоизточната неизолационна зона на ЕС и се намира между три морета - Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, той се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, доставяни на пазара на ЕС и транспортните оси на трансевропейската транспортна мрежа.
Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи града (> 50 000 жители), които съставляват 38,2% от населението и 25 малки града (10 000-50 000 жители). Въпреки исторически сравнително малкия размер на отпуснатите средства, съществува дълъг период на сътрудничество в областта, която е допустима за финансиране, започнала с инициативата на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).