• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Организиране на онлайн информационна среща на 21 април за програмата «Horizon Europe» (Хоризонт Европа).

alt=

Европейската комисия организира открита информационна среща, за да информира всички потенциални кандидати за програмата «Horizon Europe» (Хоризонт Европа), относно подготовката на техните предложения.

Read more

Международен ден за опазване на паметниците на културата 2021

alt=

Всяка година 18 април е определен от ЮНЕСКО и Международния съвет за паметниците на културата (ICOMOS) за Международен ден за опазване на паметниците на културата (International Day for Monuments and Sites).

Read more

Публикуване на статия на проекта Terra-Mine и туристическото оползотворяване на старите кариери в района на Асвестохори

alt=

В този брой на списанието се публикува и статия посветена на проекта Terra-Mine и туристическото оползотворяване на старите кариери в района на Асвестохори (стр. 42).

Read more

“This is Europe” - „Това е Европа“, подкастът на Interreg

alt=

Истории за сътрудничество от целия Европейски съюз, представени ви от общността на Interreg.

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top